MIS (آقای صدیقی)

تعریف اصطلاح MIS: سیستم اطلاعات مدیریت

(Management Information System )

درواقع MIS سیتمی نیست که اطلاعات را مدیریت کند بلکه سیستمی است که اطلاعات ضروری را برای تصمیم گیری در اختیار مدیریت قرار می دهد.

تفاوتMIS با IMS: IMS سیستمی است که اطلاعات را مدیریت می کند اما MIS سیستمی است که اطلاعات را برای تصمیم گیری در اختیار مدیریت قرار می دهد.

تعریف MIS : 

MIS  با سازماندهی و انتخاب داده ها ، اطلاعات لازم را در جهت اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران آماده می کند.

تعریف دوم: یک سیستم اطلاعاتی رسمی کامپیوتری که می تواند اطلاعات لازم را از منابع مختلفی جمع آوری کند و برای تصمیم گیری به قسمت مدیریت انتقال دهد.

تعریف دیگری از MIS:

تعریف سیستم + تعریف مدیریت* + تعریف اطلاعات

*تعریف مدیریت: انتخاب داده ، اتخاذ تصمیم و ...

تعریف اطلاعات از بعد رفتاری: تحریک ابتدایی رفتار انسان به صورت مجموعه ای از علائم. یعنی یک فرد برای انجام یک عمل آماده می کنیم و رفتاری که فرد در قبال آن پروسه به صورت اطلاعات بروز می دهد.

به صورت کلی در تحلیل مسائل دو نوع نگرش وجود دارد

1- تحلیلی ، 2- سیستمی.

در این مبحث با نگرش سیستمی مسائل را تحلیل می کنیم.

در نگرش سیستمی هیچ مسئله ای از دید مدیر پنهان نمی ماند.

انواع سیستم و تعریف آن:

سیستم باز : سیستم باز با محیط اطراف تبادل اطلاعات دارد.

سیستم بسته: سیستم بسته با محیط اطراف خود تبادل اطلاعات ندارد.

MIS یک سیستم باز است.

هدف MIS : مدیریت افزایش روند ارائه  و اداره ی اطلاعات و کاهش حدس و گمان در حل مشکلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم های بازخورد* اطلاعات در جهت تکامل داده های جدید به سیستم است.

*بازخورد یا Feed Back از اجزاء سیستم است.

هدف Feed Back: بروز رسانی اطلاعات وتکامل آنها و رفع نواقص و مشکلات.