سلام به اعضای خانواده ی بزرگ دیسكاشن

جلسه ی این هفتمون قرار هست در روز سه شنبه

21/3/1387، راس ساعت 16:45،  دركلاس 209

  (ساختمان كامپیوتر و فناوری اطلاعات)

 "البته با حضور گرم شما" برگزار بشه!

موضوع این هفته  MIS یا سیستم اطلاعات مدیریت هست

 كه توسط آقای صدیقی ارائه میشه.