سلام دوستان!

یک خبرخوب دارم براتون...

از این به بعد قرارهستش که دوستان

رشته ی  ITورودی 86 هم در جلسات

 دیسکاشن ما شرکت کنند .

بهشون خوش آمد می گیم.

پس تا فردا...